REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EVREE.EU

1. Informacje ogólne

 1. Regulamin znajduje zastosowanie do transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu i Usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze Sklepu, w ramach którego MCR Corporation będzie świadczył usługi związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w ramach którego Użytkownicy mają możliwość składania ofert nabycia produktów MCR Corporation,
  2. zasady dotyczące zarządzania danymi Użytkowników, zakres odpowiedzialności MCR Corporation, warunki reklamacji oraz warunki Umowy pomiędzy MCR Corporation a Użytkownikiem.
 3. Serwis jest tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez MCR Corporation.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownicy mają możliwość korzystania z Funkcjonalności, przy czym korzystanie z nich możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy oraz umowy sprzedaży.
 6. Niektóre świadczone w ramach Sklepu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.
 7. ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Sklepu, a także dodatkowe Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi oraz Polityce Prywatności.
 8. Zarówno Regulamin, Polityka Prywatności jak i Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Funkcjonalności (w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności) są udostępnione nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia : (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne.
 9. MCR Corporation zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez MCR Corporation do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.
 10. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w § 2. Poniżej.
 11. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a w przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.
 12. Podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 13. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 

2. Definicje

 1. Użytkownik - podmiot korzystający z Usług lub Funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sklep – witryna internetowa dostępna pod nazwą domenową mincerpharma.com, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług lub Funkcjonalności.
 5. Usługi - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Sklepu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci.
 6. Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Sklepu, w tym możliwości: dostępu do Konta Użytkownika, składania ofert nabycia produktów MCR Corporation.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. MCR Corporation – spółka MCR Corporation Sp. z o.o. ul. Graniczna 4, Pęcice (05-816 Michałowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545554 przez, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5342502397, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6.000 PLN, tel.: +48 537 007 698; e-mail: biuro@mcrcorp.eu
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług.
 10. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który posiada Konto.
 11. Konto – konto zakładane w ramach Sklepu.
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Terytorium – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.
 15. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego.
 16. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci.
 17. Reklamacja – żądanie, o którym mowa w § 9 Regulaminu, skierowane przez Użytkownika Zarejestrowanego do MCR Corporation dotyczące błędów w funkcjonowaniu Sklepu, niezgodności z Umową, a także innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 18. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze.
 19. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 20. Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są - w ramach Sklepu bądź przy wykorzystaniu Sklepu – niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;
 21. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez MCR Corporation biuro obsługi Użytkowników, mieszczące się w Michałowicach, przy ul. Granicznej 4, Pęcice, tel.: +48 537 007 698; e-mail: biuro@mcrcorp.eu
 22. Dobra - dobra osobiste w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 23. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie m.in. z Sklepu, Usług bądź Funkcjonalności.
 24. Polityka Prywatności - odnosząca się do Sklepu polityka prywatności określona w § 4.
 25. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem MCR Corporation:
  1. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych: (i) przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Google Chrome w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; (ii) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript; (iii) dostęp do sieci Internet;
  2. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail);
 • Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Sklepu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z powyższych.
 1. Zawartość - wszelkie treści umieszczone w ramach Sklepu, w tym informacje, opisy, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, materiały, a także dane, wzory i znaki towarowe.
 2. Zgoda - oświadczenie woli wyrażające zgodę (nie: domniemaną lub dorozumianą z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności).
 3. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System lub jego elementy lub Urządzenia końcowe) lub dane (w tym Dane).
 4. Znaki - wszelkie odnoszące się do Sklepu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawno-autorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Sklepu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od MCR Corporation lub podmiotów, z którymi łączą MCR Corporation stosowne umowy dotyczące Praw.
 5. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy MCR Corporation a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta.
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy.


3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Jedną z opcji korzystania ze Sklepu, Usług bądź Funkcjonalności jest dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza i założenie Konta. Po założeniu Konta, Użytkownicy uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania ze Sklepu jako Użytkownik Zarejestrowany.
 3. Aby założyć Konto, Użytkownik będący Konsumentem, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: a) imię i nazwisko; b) kod pocztowy; c) miasto; d) ulica; e) numer domu/mieszkania; f) numer telefonu g) adres e-mail; h) hasło umożliwiające dostęp do konta Użytkownika.
 4. Aby założyć Konto, Użytkownik niebędący Konsumentem powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: a) nazwę prowadzonej działalności gospodarczej; b) adres e-mail; c) adres siedziby; d) NIP; e) telefon.
 5. Rejestracja w ramach Sklepu jest bezpłatna.
 6. Zakupu w Sklepie można dokonywać również jako Gość, bez zakładania konta i pełnej rejestracji w Systemie.
 7. Użytkownikiem Sklepu mogą być wyłącznie: a) osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – nieubezwłasnowolnione w żadnym zakresie; b) osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, których uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.
 8. Dane podane prze Użytkownika podczas rejestracji przy użyciu formularza winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie aktualizować – nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Sklepu. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 9. MCR Corporation rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności przez dostarczenie MCR Corporation przez Użytkownika wymaganych przez MCR Corporation informacji lub dokumentów.
 10. MCR Corporation może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, tj. do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, Dodatkowych warunków lub prawa obowiązującego na Terytorium, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa MCR Corporation, innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych  lub innych praw MCR Corporation, innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich,
 • dopuścił się innych zachowań, stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na Terytorium lub ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię MCR Corporation, innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich,
 1. jest osobą niepełnoletnią nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych powodów.
 1. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MCR Corporation.
 2. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie na podstawie stosownego żądania lub wykorzystania stosownej funkcji Konta. MCR Corporation zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 3. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot, jako ten sam podmiot może posiadać tylko jedno Konto. Poprzez założenie Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia Usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 poniżej, wygasa.
 4. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest: (a) utrzymywać w tajemnicy dane dotyczące jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczać dostęp osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika.
 5. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Sklepu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.
 6. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.
 7. Każdy z użytkowników zobowiązany jest korzystać ze Sklepu, Usług czy też Funkcjonalności, zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
 8. Jeżeli Użytkownicy zdecydują się korzystać ze Sklepu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy Ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Sklepu.
 9. W szczególności zabronione jest: korzystanie ze Sklepu przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Sklepu wykraczające poza zwykłe korzystanie ze Sklepu.
 10. Uprawnionym do Znaków jest MCR Corporation lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
 11. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Sklepu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez MCR Corporation w celu korzystania ze Sklepu.
 12. MCR Corporation jest odpowiedzialny względem Użytkownika będącego Konsumentem, jeżeli jego świadczenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 13. Wada fizyczna polega na niezgodności świadczenia z Umową lub umową sprzedaży. W szczególności świadczenie jest niezgodne z Umową lub umową sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które świadczenie tego rodzaju powinno mieć ze względu na cel w Umowie lub umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu MCR Corporation zapewniało, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował MCR Corporation przy zawarciu Umowy lub umowy sprzedaży, a MCR Corporation nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 1. zostało Użytkownikowi przekazane w stanie niezupełnym.

 

4. Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych Użytkowników jest MCR Corporation.
 2. MCR Corporation szanuje prywatność Użytkowników i pragnie ją chronić przez cały czas. Postanowienia Polityki Prywatności wyjaśniają, w jaki sposób MCR Corporation zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Systemu treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.
 3. Przeglądanie witryn Sklepu bez dokonywania zakupu lub korzystania z jakiejkolwiek Funkcjonalności ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani winni mieć świadomość, iż MCR Corporation może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym tj. zakresie każdorazowo sprecyzowanym w odpowiednim formularzu. MCR Corporation zapewnia, że Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 5. Zgodnie z powołaną w ust. 4 powyżej ustawą, Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich Danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.
 6. MCR Corporation zbiera i przechowuje Dane Użytkownika, wprowadzone w trakcie rejestracji oraz historię Konta, tj. wszystkie dane dotyczące zamówień Użytkownika, którego Konto zostało usunięte, w celu realizacji zamówień – umowy sprzedaży, ich rozliczania, dostarczania pod właściwy adres, odpowiadania na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora Danych, w tym także realizacji obowiązku współpracy z organami ścigania i innymi stronami trzecimi celem wyegzekwowania przysługujących im praw.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin uznaje i wyraża zgodę na to, że:
 8. MCR Corporation może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies lub web beacons, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu;
 9. ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies lub web beacons w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Sklepu;
 10. MCR Corporation może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej;
 11. MCR Corporation dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz korzystania z Serwisu.
 12. MCR Corporation wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych.
 13. MCR Corporation informuje Użytkowników, że w ramach Sklepu używa technologii cookies, lub web beacons, plików do rejestrowania informacji o tym, które strony Użytkownik odwiedzał i co na nich robił. Dzięki nim strony internetowe pamiętają preferencje Użytkownika, takie jak odwiedzane strony w ramach Sklepu, najczęściej wybierane produkty itp. Pliki cookies oraz web beacons nie identyfikują Danych Użytkownika i nie mają jakiegokolwiek wpływu na używane przez Użytkownika oprogramowanie ani Urządzenie końcowe. Użytkownik winien mieć świadomość, iż może on samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies lub web beacons w zakresie własnego Urządzenia końcowego. Należy jednakże pamiętać, iż ograniczenie, a tym bardziej całkowite wyłącznie możliwości zamieszczania plików cookies lub web beacons w Urządzeniach końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek w zakresie działania Sklepu.
 14. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

5. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta, jak i Użytkownicy, którzy dokonują jednorazowych zakupów i nie zarejestrowali Konta.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać w Serwisie następujących czynności
  1. dodać towar do koszyka, korzystając z opcji „Dodaj do koszyka”;
  2. podać dane adresowe i kontaktowe (dotyczy Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji Konta i nie zalogowali się na swoje Konto);
 • wybrać sposób zapłaty i sposób dostawy;
 1. wybrać opcję „Kupuję i płacę” widoczną na stronie z podsumowaniem zamówienia.
 1. Produkty wskazane w ramach Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży MCR Corporation, a jedynie służą do składania zapytań i ofert przez Użytkowników. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu.
 2. W celu wykrycia i skorygowania błędów we wprowadzonych danych, szczegółowe informacje o zamówieniu są wyświetlane w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Informacje te obejmują dane Użytkownika, adres do wysyłki, listę zamówionych produktów z podaniem ich ilości i cen, wybrany sposób płatności i dostawy, informację o wystawieniu faktury.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez MCR Corporation zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem biuro@mcrcorp.eu. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez MCR Corporation złożonej przez Użytkownika oferty. Użytkownik powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie Użytkownik przestaje być związany złożoną ofertą.
 6. Informacje zawarte w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Użytkownikiem wykorzystując posiadane dane w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, a podane dane nie będą umożliwiały jego realizacji, zamówienie Użytkownika zostaje z tą datą anulowane, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązana.
 8. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo podczas składania zamówienia.
 9. Przygotowanie zamówienia do wysyłki następuje po:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeni przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep;
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar, w stosunku do którego Użytkownik składa ofertę nabycia, jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego Sklep skontaktuje się z Użytkownikiem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Użytkownik chciałby zamówić, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email. Sklep wysyła do Użytkownika wiadomość, na podany adres e-mail Użytkownika, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 12. Złożenie zamówienia przez podmiot niebędący Konsumentem jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Użytkownika.
 13. W przypadku zamówień płatnych przelewem, termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność, zamówienie zostanie anulowane.
 14. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto Sklepu, to maksymalnie 2 dni robocze, chyba że informacja przy danym produkcie stanowi inaczej lub Użytkownik zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 15. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy, podany orientacyjnie w ramach karty danego produktu.

 

6. Ceny i formy płatności

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W tytule przelewu należy podać: evrȇe®, numer zamówienia, imię i nazwisko.
 4. za pobraniem: należność pobiera kurier lub listonosz.

 

7. Dostawa

 1. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2 Dni Robocze. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych towarów ze Sklepu. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Użytkownika indywidualnie. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. MCR Corporation dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.
 2. Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 3. Wysyłka zamówienia jest realizowana przez MCR Corporation na terenie całej Polski na zasadach opisanych w Regulaminie. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich. Wysokość kosztów wysyłki towaru na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej uzależniona jest od: wagi, rozmiaru, terminu i wyboru przewoźnika.
 4. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Użytkownik powinien skontaktować się ze Sklepem, jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 Dni Roboczych od daty nadania.
 5. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia nieuszkodzonej przesyłki przez Użytkownika, zamówiony towar wraca do Sklepu. Klient w celu ponownej wysyłki towaru winien skontaktować się ze Sklepem i opłacić koszty nowej wysyłki.
 6. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości. Sklep rekomenduje otwieranie przesyłek w obecności kuriera.

 

8. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy oraz umowy sprzedaży

 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub MCR Corporation woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.
 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec MCR Corporation lub osób trzecich, powstałych w ramach Sklepu lub w związku ze Sklepem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
 3. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę z MCR Corporation ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży z MCR Corporation ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Użytkownik może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Sklepu Formularz odstąpienia (formularz zwrotu), przy czym nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, MCR Corporation zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia świadczenia – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia tego świadczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia świadczenia ofertowany przez MCR Corporation – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MCR Corporation otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Użytkownik skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia w stosunku do umowy sprzedaży – jeżeli świadczenie MCR Corporation wiązało się z dostarczeniem Użytkownikowi rzeczy - Użytkownik obowiązany jest dostarczyć tą rzecz MCR Corporation na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu rzeczy ze względu na jej charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania jej pocztą w trybie zwykłym, MCR Corporation o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danej rzeczy). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że MCR Corporation zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracana rzecz powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do odpowiednio Umów lub umów sprzedaży:
  1. świadczenie Usług, jeżeli MCR Corporation wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MCR Corporation utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MCR Corporation nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie od odstąpieniu od Umowy lub umowy sprzedaży zanim MCR Corporation przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Użytkownika przestaje wiązać.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

9. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub umowy sprzedaży.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, chyba że stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis Użytkownika oraz zamówienia tj. w szczególności: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika (będącego Konsumentem) albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (niebędącego Konsumentem); (b) określenie przedmiotu Reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę zawarcia odpowiednio Umowy lub umowy sprzedaży; (e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia; (f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (g) podpis Użytkownika albo jego reprezentanta - w przypadku Reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy Reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.
 3. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, MCR Corporation, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. MCR Corporation informuje, iż w niektórych przypadkach może okazać się konieczne odesłanie produktu do MCR Corporation, o czym MCR Corporation informuje Użytkownika po wstępnym zapoznaniu się z Reklamacją.
 5. Reklamacje rozpatrzone będą w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać: (a) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (b) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji; (c) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (d) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (f) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub części.
 6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Użytkownikowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary – wedle wyboru Użytkownika.

 

10. Zabezpieczenie przez nie-Konsumentów

 1. Użytkownicy, którzy nie są Konsumentami zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić MCR Corporation przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania ze Sklepu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. MCR Corporation zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć MCR Corporation, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z MCR Corporation, zgodnie z wnioskiem MCR Corporation, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności wobec nie-Konsumentów

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, MCR Corporation w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Sklepu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli MCR Corporation został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając ze Sklepu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości, Treści i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Wszelka Zawartość jest zamieszczana w ramach - jak i pobierana - ze Sklepu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania ze Sklepu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, MCR Corporation nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania ze Sklepu przez Użytkowników.

 

12. Naruszenia

 1. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw zostało w ramach lub przy wykorzystaniu Sklepu naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu do MCR Corporation – przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.
 2. Dla ułatwienia MCR Corporation reakcji na ewentualne naruszenia, MCR Corporation zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie osoby, której prawa zostały naruszone; (b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków naruszających ww. prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów; (c) precyzyjny opis miejsca w Sklepie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu); (d) dane kontaktowe zgłaszającego; (e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę naruszonych praw, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Sklepowi, MCR Corporation lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu naruszone prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

 

13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności MCR Corporation oraz zabezpieczenia MCR Corporation w rozumieniu § 11 i 12 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MCR Corporation, a Użytkownikiem będzie sąd miejsca siedziby MCR Corporation, przy czym reguła niniejszego ustępu nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa obowiązującego na Terytorium
 4. Umowa oraz umowa sprzedaży są zawierane w języku polskim.
 5. MCR Corporation stosuje kodeks dobrych praktyk, z którego treścią można zapoznać się tutaj.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są nadal wiążące.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z MCR Corporation Umowy lub umowy sprzedaży;
 3. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a MCR Corporation;
 4. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a MCR Corporation, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie treści nowego Regulaminu przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w ramach Sklepu. W przypadku Umowy, brak potwierdzenia brzmienia nowego Regulaminu skutkować będzie rozwiązaniem Umowy z terminem 30 dni od odmowy.

Użytkowników obowiązuje całkowity zakaz dostarczania w ramach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 

Do pobrania: